ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਤਾਰੇ | Pashu Praet Mugad Ko Tare | Full Diwan | 4.4.2017 Bhullarheri

Part 1

Part 2