ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਤਾਰੇ | Pashu Praet Mugad Ko Tare | Full Diwan | 4.4.2017 Bhullarheri

Part 1

Part 2

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨੁ | Gur Ki Sewa Paye Maan | Full Diwan | 3.4.2017 | Bhullar Heri | Dhadrianwale

Part 1

Part 2

**ALCOHOL-SHARAB**…it kills the mind | ਸਰਾਬਾਂ ਛੱਡੋ ਵੀਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੱਨੋ | Dhadrianwale

**ALCOHOL-SHARAB**…why consume something that kills the mind? | ਸਰਾਬਾਂ ਛੱਡੋ ਵੀਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੱਨੋ | 08.02.17, Sidwan Bet Diwaan | Dhadrianwale
Alcohol is only good for damaging the mind, destroying brain cells and losing ones self-respect. In many circumstances, alcohol consumption has ruined happy families.
It slows down the power of thinking. Guru Granth Sahib Ji is the key to unlock the mind, and from the mind originates numerous thoughts. From the human mind came the design of the light bulb, the telephone, the car, the aeroplane, the space rocket, the world wide web and countless other inventions.
Guru Granth Sahib Ji allows us to tap into the power of the mind and look at the world in a whole new way. Alcohol does the very opposite and destroys the same mind.
Should we be opening our mind or killing it?
Watch the following clip of Bhai Ranjit Singh Khalsa Dhadrianwale, taken from the 8 February 2017 Diwaan that took place at Sidhwan Bet near Jagroan.
WATCH ~ ਸਰਾਬਾਂ ਛੱਡੋ ਵੀਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੱਨੋ

ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ | SAHIB MERA NEET NAVA | Full Diwan | 23.1.2017 Mannvi

Tittle: ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ – SAHIB MERA NEET NAVA

Date: 23 Jan 2017

Venue: Mannvi Kalan

Format: Full HD

Label: Emm Pee