ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਤਾਰੇ | Pashu Praet Mugad Ko Tare | Full Diwan | 4.4.2017 Bhullarheri

Part 1

Part 2

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨੁ | Gur Ki Sewa Paye Maan | Full Diwan | 3.4.2017 | Bhullar Heri | Dhadrianwale

Part 1

Part 2